Sanjym galyplaýyş hyzmaty

Barlag enjamlary

Japanaponiýa NIKON optiki proýektory (50 esse): Takyklyk ± 0,001mm
HEXAGON 3D: Her dürli konturly ýüz, çeňňek ýüzi, Precision ± 0.00015mm
Şweýsariýa TRIMOS 2D beýiklik ölçegi: Mezuryň beýikligi 0-dan 600mm aralygynda, Takyklygy ± 0,001mm
2D şekil proýektory (180 esse): Takyklyk ± 0,001mm

Japanaponiýa NIKON mikroskopy, takyklygy ± 0,001mm
Japanaponiýa MITOYO beýiklik ölçegi: Tekizligi kesgitlemek, takyklyk ± 0,001.
2D şekil proýektory (180 esse): Takyklyk ± 0,001mm

Edip biljekdigimize söz berýäris!

Önümçilik enjamlary

MAKINO CNC işleýiş merkezi, minutda 30000 aýlaw, işleýiş çydamlylygy ± 0.003mm aralygynda dolandyrylyp bilner, bu bolsa EDM elektrodynyň we galyplarynyň takyklygyny kepillendirýär.
MITSUBISHI EDM aýna akymyny gaýtadan işläp biler, EDM burç arassalamak 0.03mm-den az edip biler, çydamlylyk ± 0.005mm aralygynda bolup biler.
Tekiz ýylmaýjy, işçilerde 10 ýyldan gowrak ýylmaýjy tejribe bar, çydamlylyk ± 0.002mm aralygynda bolup biler.
SODICK we SEIBU sim kesýän maşyn.Biziň edip biljek iň pes mis simimiz 0,1mm, R burçy 0.08mm bolup biler.Çydamlylyk ± 0,002mm aralygynda bolup biler.

Taýwan ZhengLi ýokary tizlikli zarba urýan maşyn, spesifikasiýasy 30, 45, 60 we 80 tonna, urmagyň tizligi minutda 800 ok.
Sanjym galyndy enjamy.spesifikasiýa: 30 tonna-150 tonna.
TaiWan YiQing uly ýylmaýjy, aýnanyň üwemegine, çydamlylygynyň ± 0.002mm aralygynda bolup biljekdigini 600 mm-den 800 mm-e çenli urmagy.
Gurnama ussahanasy: 8 sany arassalaýjy işçi, olaryň hemmesi bu ugurda 10 ýyldan gowrak ýygnamak tejribesi bar, bu galybyň hilini kepillendirýär we gowşuryş möhletini gysgaldýar.

Seibunyň aýratynlyklary güýçli awtomatiki sapak enjamyna, 1 metr aralygy işlemegiň takyklygyna, sim diametriniň ulanylyşynyň diapazony 0.05-0.3mm we iň ýokary eňňit 45 dereje ýetip biler, bu bolsa ýönekeý boşluk goýulmalaryndan çylşyrymlylyga çenli diwersifikasiýa gaýtadan işlemek zerurlyklaryny kanagatlandyrýar. deslapky işleýiş bölekleriniň görnüşi.Relsleriň we nurbatlaryň goşa ýerleşdirilmegi enjamyň takyklygyny üpjün edýär we takyk galyplary we ätiýaçlyk şaýlaryny gaýtadan işlemegiň dürli kynçylyklaryny ýeňip geçip biljekdigine göz ýetiriň.

Pes basyşy, tekizligi we boşlugyň deňagramlylygyny doly doldurmak üçin.
Üçünji nesil gönüden-göni hereketlendiriji ulgamyň doly ewolýusiýasy, takyk durnuklylygy emele getirmek üçin zerur elementler.Galyplaryň takyklygyny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak, galyby goramak we önümçilik gurşawynyň arassalygyny göz öňünde tutmak.