Plastiki sanjym galyplaýyş hyzmaty

Awto-plastmassa bölekleri nädip ýasalýar?

Plastiki sanjym galyplaýyş hyzmaty

Feýa dünýäde iň çalt, iň tygşytly, gysga möhletli sanjym galyp hyzmatlaryny hödürleýär.Taslamanyň başyndan ahyryna çenli 15 günüň içinde ýa-da ondanam az wagtyň içinde iberip bileris. Özboluşly ulgamymyz, eýeçilik tehnologiýa platformasy we hünärmen inersenerler we galyndy öndürijiler topary, 3D CAD modeliňizi hakyky in engineener ulanyp doly işleýän prototipe ýa-da önümçilik bölegine öwürmäge mümkinçilik berýär. beýleki çalt sanjym galyplaýyş kompaniýalaryna garanyňda has yzygiderli we elýeterli.
Takyk galyp amallarymyz, her stansiýadan geçip, gutaran bölegini ahyrynda gaplamak üçin önüm böleklerine iberýärkä bölekde yzygiderli üýtgeşmeler amala aşyrýar.30 0.01 tonna çydamlylygy gazanyp, kuwwaty 30-dan 150 tonna çenli ýokary derejeli sanjym galyplaryny ulanýarys.PP, PBT, ABS, PVC, PE, PA we ş.m. ýaly materiallaryň giň toplumy.

Plastiki sanjym galyplaýyş dizaýny we prototipi
Galybyň gurluşy, plastmassanyň dürlüligi we häsiýetleri, plastmassa önümleriniň görnüşi we gurluşy we sanjym maşynynyň görnüşi we ş.m. sebäpli üýtgäp biler, ýöne esasy gurluşy birmeňzeş.Galyp, esasan, guýma ulgamyndan, temperatura gözegçilik ulgamyndan, bölekleri we gurluş böleklerinden durýar.Guýma ulgamy, esasy kanallary, sowadyjy boşlugy, aşaky we derwezäniň derwezelerini öz içine alýan plastmassadan burun boşlugyna akym bölümini aňladýar.
Feýa esasy gaýtadan işleýän awtoulag içerki plastmassa bölekleriniň galyplary / takyk elektron sanly plastmassa bölekleri galyndy / takyk lukmançylyk enjamlary bölekleri galyndy / her dürli birleşdiriji we terminal galyp.(Galyndy ätiýaçlyk şaýlaryna çydamlylygy +/- 0,001mm)