Marka ölmek hyzmaty

Jübi telefonyny birikdirijiler nädip ýasaýarlar?
FEIYA Stamping Die Services, metal möhürlemek, ýasamak, prototipler, gural we ölmek we önümçilik ýaly köp sanly senagat hyzmatlary üçin doly hyzmat çözgüdi.Hytaýyň Suzhou, Täze we Hi-tehnologiýa senagat parkynda ýerleşýän Kunşan, bu hyzmatlary kiçi-uly göwrümli programmalarda hödürläp bileris.Önümçilik islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigimizi görmek üçin şu gün FEIYA Die Services bilen habarlaşyň.

Metal möhürleme
“FEIYA Stamping Die Services” metal möhürleme önümçiligi üçin doly çözgüdiňizdir.Uzynlygy 144 dýuýma çenli ölýän progressiw möhürlemäni dizaýn edip, gurup we işledip bileris.FEIYA-da pes we ýokary göwrümli önümçilikde 60-dan 600-e çenli tonza yzygiderli işleýäris.Iň ýokary hilli metal möhürleme çözgüdi gerek bolsa, metal möhürleme zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize jaň ediň.

Önümçilik
FEIYA Stamping Die Services dürli hilli önümçilik hyzmatlaryny hödürleýär.Bu pudakda ikinji orunda durýan adaty metaldan ýasalan önümleri hödürleýäris.Ussat kebşirleýiş tehniklerimiz ähli metallary kebşirlemegi dolandyryp bilerler.FEIYA-da, ýeňil gurluşly önümleriňizi we umumy önümleriňizi kiçi-uly göwrümde ulanarys.Iň ýokary hilli ýasama çözgüdi gerek bolsa, ýasama zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize jaň ediň.

Prototipler
“FEIYA Stamping Die Services” dürli pudaklarda ýokary hilli prototip böleklerini öndürmekde baý taryhy bar.Prototip aýratynlygymyz, ýaýlar, gysgyçlar, gysgyçlar we sim terminallary gysgyçlary ýaly kiçi we orta çylşyrymly böleklerdir.Haçan-da ýokary hilli prototip çözgüdi gerek bolsa, başyndan aýagyna çenli kömek ederis.

Gural we ölmek
“FEIYA Stamping Die Services” ähli gurallar we ölmek zerurlyklary üçin “gitmek” çözgüdiňizdir.Biziň desgamyz, CNC işleýiş ukyby, simli EDM maşynlary we awtomatiki üweýji enjamlary bilen önümçilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin doly enjamlaşdyrylan.FEIYA-da, hatda gural synagyna we synamaga bagyşlanan önümçilik derejesindäki pressler bilen enjamlaşdyrylan.Ösüş, birleşme öndürýäris we çyzyk ölýär.Iň ýokary hilli gural we ölmek çözgüdi gerek bolsa, guralyňyzy we ölmek zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize jaň ediň.

Önümçilik
FEIYA Stamping Die Services, zerur bolsa metal möhürleriňize ikinji derejeli amallar hökmünde dürli önümçilik çözgütlerini berip biler.Biziň hödürleýän önümçilik hyzmatlarymyzyň käbiri, hoz we hoz (robot we el bilen), MIG kebşirlemek, TIG kebşirlemek, garşylyk kebşirlemek, aýlaw, deşiklere degmek, komponentleri ýygnamak we örtük.Haçan-da metal möhürleriňiz bilen ýokary hilli önümçilik çözgütleri gerek bolsa, islegleriňize görä we size görä hyzmat edip bileris.

CNC işleýiş hyzmaty
CNC gaýtadan işlemek näme?

Kompýuter san gözegçiligi (CNC) maşyn, programma dolandyryş ulgamy bolan awtomatiki enjamdyr. Dolandyryş ulgamy dolandyryş kody ýa-da berlen beýleki simwoliki görkezmeler bilen programmany logiki taýdan ýok edip biler we kodlap biler, şeýlelik bilen enjamyň işlemegine we işlemegine rugsat berer.Iňlis gysgaltmasy CNC.

CNC işlemegiň artykmaçlyklary
Adaty maşyn gurallary bilen deňeşdirilende, CNC işleýşiniň häsiýetnamasy aşakdaky ýaly:
• precokary takyklyk, ygtybarly hil bilen.
• Köp koordinat baglanyşygy, çylşyrymly görnüşli bölekleri gaýtadan işlemek.
• Önüm wagtyny taýýarlamak;Diňe işleýiş bölekleri üýtgedilende CNC prosedurasyny sazlaň.
• highokary takyklyga we berk berklige eýe bolmak.Amatly gaýtadan işlemegi saýlamak bilen birlikde.
• automokary awtomatiki, şol bir wagtyň özünde işçi güýjüni azaltmak.
• Işleýiş we tehniki hyzmat işgärlerine has ýokary isleg.

Iş prinsipi
CNC enjamy, adatça, aşakdaky bölümlerden durýar:
• Hoster eýesi, maşyn gurallary, sütünler, eplenç, iýmit mehanizmi we beýleki mehaniki komponentleri öz içine alýan CNC enjamynyň esasy organydyr.Enjamlaryň dürli işleýiş böleklerini tamamlamak üçin ulanylýar.
• CNC enjamy, CNC enjamynyň özenidir, şol sanda enjamlar (çap edilen elektron tagtasy, CRT displeýi, açar gutusy, lenta okaýjy we ş.m.) we sanly bölekler programmasyny girizmek we giriş maglumatlaryny saklamak, maglumatlary üýtgetmek, interpolýasiýa hasaplamagy we dürli gözegçilik funksiýalaryny durmuşa geçiriň.
• CNC maşyn hereketlendirijisiniň hereketlendiriji bölegi bolup durýan sürüji enjam, şol sanda pyrlaýjy hereketlendiriji enjam, iýmitlendiriji birlik, pyrlaýjy motor we iýmitlendiriji.Eplenmä gözegçilik edýär we CNC enjamynyň gözegçiligi astyndaky elektrik ýa-da elektro-gidrawlik sero ulgamy arkaly iýmitlenýär.Birnäçe iýmit baglanyşygy bolanda, ýerleşiş, göni çyzyk, tekizlik egrisi we kosmos egrisini gaýtadan işlemegi tamamlap bilersiňiz.
• CNC maşynynyň işlemegini üpjün etmek üçin kömekçi enjamlar, CNC maşynynyň käbir zerur bölekleri, sowatmak, çip aýyrmak, ýaglamak, yşyklandyryş, gözegçilik we ş.m.