Näme üçin bizi saýlamaly?

Käbir müşderileriň we umumy bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Feixiong Electronic” 2012-nji ýylda döredildi.
Feixiong 2015-nji ýylyň mart aýynda ISO9001: 2008-den geçdi we 2016-njy ýylyň noýabr aýynda TS1694-den geçdi.
“Feixiong” önümleriniň diapazony öz içine alýar: telekommunikasiýa, awtoulag, senagat birleşdirijileri, signal diňi we takyk lukmançylyk enjamlary.
“Feixiong” önümleri optimizasiýa, ýokary takyklyk gural dizaýny, ýasama, köpçülikleýin önümçilik we ýygnamakdan integrasiýa serwerini üpjün edip biler.

Feýany saýlamagyň 10 sebäbi:
Feýa galypyny saýlamak, aňyň rahatlygyny, rahatlygy, rahatlygy saýlamakdyr!

1. Kompaniýa 18 ýyl bäri döredildi we 600-den gowrak müşderä, sanawda 100-den gowrak kompaniýa we 300-den gowrak daşary ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän kärhanalara hyzmat etdi!

2. customöriteleşdirilen hyzmatlary beriň!Öz intellektual eýeçilik hukuklary, 18 patent.

3. Galyp bölekleriniň işleýiş takyklygy ± 0,001MM çenli bolup biler.

4. Hil adaty däl bolsa 10 minudyň içinde jogap beriň we 2H içinde çözgüt beriň!

5. Dizaýn, gaýtadan işlemek, toparlaýyn synagdan köpçülikleýin önümçilige çenli 12 (ýa-da has köp) prosedura berk synagdan geçirilýär.

6. "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" we "Jiangsu welaýat ylym we tehnologiýa hususy kärhanasy" atlaryny gazandy;

7. Dizaýnerleriň ortaça 10 ýyldan gowrak dizaýn tejribesi bar.

8. Kärsiz hil üçin mugt täzeden işlemek.

9. Hil we gowşuryşy has gowy goldamak üçin bir nokatly hyzmat.

10. Şol bir masştab, şol bir hil, şol bir hyzmat, pudakda arzan baha!
10. Şol bir masştab, şol bir hil, şol bir hyzmat, pudakda arzan baha!