Zawodyň hammamyndan görlen zawod derejesi bilen ylalaşýarsyňyzmy?

Käbir adamlar oňat hammam gurşawy zawodyň esasy talaby diýerler, ýöne hakyky ýagdaý köp zawodlaryň gowy işlemeýändigi;käbir adamlar hajathana üns bermeýän kiçijik ussahanalar diýýärler, beýle däl, uly göwrümli ussahanalar bar.zawodda şeýle ýagdaý bolar.Elbetde, bir zat, hakykatdanam ajaýyp zawodlarda hajathana gitmek hökman gowy täsir galdyrar.

habarlar

Bu zawodyň dolandyryş medeniýetini zawod tualetiniň kiçi mikrokosmosy arkaly göz öňüne getirip bolýar.Zawod erbet gurşawly hammam kabul edip bilýän bolsa, olary dolandyrmak nädip has gowy bolup biler?Işgärlerine nähili garaýarlar?Bu zawodlaryň önüminiň hili we takyklygy gowy bolarmy?
Takyk galyplary ýa-da önümleri ýasamak ýaly kompaniýalar jikme-jikliklere aýratyn üns berýärler.Işgärler üçin ajaýyp we tertipli takyklyk ussahanasy dörediler, şonuň üçin her bir işgäri tebigy ýagdaýda näzik edip biler.Göz öňüne getirip görüň, adatça tüýkürmegi halaýan işgäri, bäş ýyldyzly myhmanhana girende, henizem tüýkürermi?Daşky gurşaw adamlaryň özüni alyp barşyny üýtgedýär, soň bolsa adamlaryň özüni alyp barşy yzygiderli gowulaşýar we daşky gurşaw hem gowulaşýar, şeýlelik bilen ajaýyp tegelek emele gelýär.Hajathanalar zawod gurşawynyň aýrylmaz bölegidir.

habarlar4

Käbir zawodlarda ussahanadan hajathana gitmek üçin 10 minutdan gowrak wagt we yza gaýdyp barmak üçin ýarym sagatdan gowrak wagt gerek.Zawod galyplar ýa-da köp sanly önüm öndürip biler, ýöne ýakyn hajathana gurup bilmezmi?Işgärleriň hajathana gitmek üçin köp wagt sarp etmegi dälmi?Bu hili hajathana meselesini gowy çözüp bolmaz.Bu kompaniýa diňe gijä galmak we diňe geçmek dälmi?

Käbir zawodlar hajathana kagyzlaryny hajathana goýmak islemeýärler ýa-da işgärleriň hajathana kagyzlaryny öýlerine alyp gitmeginden gorkýarlar.Göz öňüne getiriň, her gezek işgärler hajathana kagyzy tapmak üçin hajathana baranda ýa-da ony alyp, yzyna taşlamagy ýatdan çykarsa, bu diňe bir işgärleriň keýpine täsir etmän, eýsem köp wagt ýitirýär.Bahasy dälmi?Munuň bahasy, hajathana kagyzynyň bahasyndan has ýokary bolsa gerek, şeýlemi?Başga bir söz bilen aýdanyňda, işgärleriňize bu karz bolmasa-da, adaty adamlary işledip bilersiňizmi?

Kiçijikden ulusyny görmek üçin tualetiň dolandyryş jikme-jiklikleri zawodyň dolandyryş derejesini gönüden-göni görkezýär!
Indi gutaransoň, yza gaýdyp zawodyň hammamyny täzeden gurmagyň wagty geldi ...


Iş wagty: Oktýabr-24-2022