Galyndy ösüş sikli gaty çalt, nemes müşderilerini geň galdyrýar

2022-nji ýylyň iýun aýynyň ahyrynda birden nemes müşderisinden MAIL aldym, mart aýynda açylan galyp üçin 20 günüň içinde nädip tamamlanandygy barada jikme-jik PPT talap etdim.
Satyş kompaniýasy müşderi bilen habarlaşandan soň, müşderiniň sanjym görnüşli önümiň galyp alandan soň asyl galypdan has gowydygyna we T1 gutarandygyna we 20 günüň içinde geçirilendigine düşündi. .Daşary ýurtda 2 gaty galyp öndürmek üçin adatça 5-7 hepde gerek.Müşderiler üçin iň geň galdyryjy zat, Hytaýda açylan galyplaryň hiliniň şeýle gowy bolmagydyr.

habarlar

Müşderileriň tassyklamasyny eşiden Feýa toparynyň agzalary gaty begenýärler.Müşderini tanamak, galyndy adamlar üçin iň uly hereketlendiriji güýç.Geljekde kämillige çalyşarys we müşderilerimize has çalt, has ýokary hilli we hyzmat bilen has gowy galyplar we önümler hödürläris.

habarlar

Iş wagty: Oktýabr-24-2022